Regulamin SU

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły

2. Zarząd jest reprezentantem ogółu uczniów w składzie:

- Przewodniczący

- Zastępca przewodniczącego

- Sekretarz

3. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

a) SU może przedstawić Dyrekcji , Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

- Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami

- Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań

- Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

- Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

b) Przedstawiciele SU mają obowiązek:

- Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka

- Dbać o honor i tradycję szkoły

- Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą

- Dbać o piękno mowy ojczystej

- Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły

- Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów

- Przestrzegać zasad współżycia społecznego

- Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych

Odsłony: 1533