dokumentacjaTu można znaleźć ważne dokumenty wypracowane przez szkołę. Zawarte są w nich przepisy dotyczące sposobu oceniania pracy i zachowania uczniów oraz przedstawiają program wychowawczy, realizowany przez naszą szkołę. Wszystkie dokumenty szkolne są także do wglądu zainteresowanych w bibliotece szkolnej.

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym w czasie epidemii (ważne od 18 stycznia 2021)

Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2021

1.Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko na teren korytarzyka przed drugimi drzwiami wejściowymi do szkoły) zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 2. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 3. W sytuacjach koniecznych kontakt z Rodzicami i opiekunami dziecka będzie się odbywał poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość.

 4. Szkoła posiada kilka termometrów bezdotykowych i dezynfekuje je po użyciu w danej grupie.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

 6. Zapewnia się organizację pracy szkoły, która pozwoli na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

Wejście do szkoły od Placu Zabaw przeznaczone jest dla uczniów klas:

- oddział przedszkolny,

- klasa 1a

- klasa 1b

Wejście do szkoły od ulicy Lipowej przeznaczone jest dla uczniów:

- klasa 2a

- klasa 2b

- klasa 3a

- klasa 3b

Pomieszczenia na szatnie dla uczniów:

- oddział przedszkolny – boks 1

- klasa 1a – boks 2

- klasa 1b – boks 3 przy bibliotece

- klasa 2a – sala 23

- klasa 2b – sala 26

- klasa 3a – sala 33

- klasa 3b – sala 37

Klasy w których odbywać się będą lekcje z poszczególnymi uczniami:

- oddział przedszkolny – sala 6

- klasa 1a sala – 4

- klasa 1b sala - 7

- klasa 2a sala – 22

- klas 2b sala – 25

- klas 3b sala 40

- klasa 3a sala 32

Węzły sanitarne przeznaczone dla uczniów:

- oddział przedszkolny, klasa 1a, 1b – segment A

- klasa 2a, 2b – segment B

- klasa 3a, 3b – segment C (sanitariaty sportowe)

Świetlica – czynna od 7.00 do 16.00 w salach:

- klasy : 0 1a 1b – sala 8

- klasy : 2a, 2b, 3a, 3b – sala 39

Biblioteka dla uczniów czynna w poniedziałki od godziny 7.30 do 9.30 i czwartki od godziny 9.30 do 12.30

Pedagog szkolny w poniedziałki od 8.30 d0 12.00 i środy 8.30 do 13.00.

Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, korekcyjne wad postawy, projektowe odbywać się będą po lekcjach w wyznaczonych przez nauczycieli terminach, o których nauczyciele poinformują uczniów i rodziców.

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć odrębnym dla każdej klasy. Podczas przerw, które uczniowie będą mieli organizowane co 45 minut, uczniowie przebywają z nauczycielami w klasach lub w niewielkiej przestrzeni przed salą pod ścisłym nadzorem nauczyciela bez możliwości kontaktowania się z uczniami z innych klas. W tym czasie – klasa jest wietrzona.

 3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 4. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele – wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający, raz w tygodniu natomiast przez dwie godziny lekcyjne - nauczyciele j. angielskiego i religii, informatyki – co 2 tygodnie (komputery lub tablety na zajęcia informatyczne będą dezynfekowane).

 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 6. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane .

 7. Uczeń musi posiada

 8. własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu – w sali przeznaczonej na szatnię.

 9. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

 10. Sale oraz korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerw.

 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 12. Z uczniami będzie można wyjść do parku lub na boisko z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Wyjątek stanowią osoby wyznaczone do wydawania posiłków i do informowania nauczycieli świetlicy o przyjściu opiekuna po dziecko.

W szatni przed lekcjami i po lekcjach przebywają z dziećmi nauczyciele.

 1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane będą po zakończeniu zajęć stacjonarnych w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 2. W szkole obecna będzie w wyznaczonych dniach tygodnia pielęgniarka szkolna.

 3. W szkole można korzystać z dystrybutora wody tylko pod nadzorem opiekuna.

2.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni.

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły maja obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 4. Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 7. Zapewnia się bieżącą dbałość o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 8. Na terenie szkoły znajdują się miejsca i pojemniki do usuwania jednorazowych maseczek i rękawic.

 9. Sale lekcyjne będą wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły będzie korzystać podmiot zewnętrzny, to zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

3.Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole pomieszczenie przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:

- zapewnienia się środki ochrony osobistej,

- szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 1. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

Odległość między stolikami 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków nastąpi - czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 2. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Dania i produkty będą podawane przez osoby do tego wyznaczone.

4.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska

 5. teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego i stosuje się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 8. Ustala się miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoła stosuje się do zaleceń i wytycznych państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Włocławku odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Statut szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Statut szkoły

 Najnowszy statut szkoły:

Zakładka "Rodzice" - "Dokumenty do pobrania"