Patron szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

tablicaKazimierz

Patronem Szkoły jest Kazimierz III Wieki, który urodził się w Kowalu 30 kwietnia 1310r.
Na króla Polski został koronowany 23 kwietnia 1333 roku. Panowanie rozpoczął w niełatwym dla naszego państwa okresie. Wyniszczona ojczyzna potrzebowała wzmocnienia organizacji wewnętrznej oraz rozwoju gospodarki. Duże znaczenie zyskały tzw. Statuty Kazimierzowskie, w których unormował wymiar sprawiedliwości. Ujednolicił podatki, system celny oraz przeprowadził reformę pieniężną a od 1338r. uruchomiono bicie srebrnych groszy. Król zadbał również o rozwój osadnictwa, na szeroką skalę rozwinęło się lokacja miast.
W 1368 roku władca wydał tzw. Ordynacje górniczą, która regulowała wszelkie sprawy związane z organizacja pracy w kopalniach soli w Bochni i Wieliczce.
Kazimierz III Wielki dbał o rozwój nauki, w 364 roku założył pierwszy w Polsce uniwersytet Akademie Krakowska. Władca był ostatnim z rodu Piastów, zmarł bezpotomnie w 1370 roku.

logo

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym w czasie epidemii (ważne od 18 stycznia 2021)

Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2021

1.Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko na teren korytarzyka przed drugimi drzwiami wejściowymi do szkoły) zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 2. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 3. W sytuacjach koniecznych kontakt z Rodzicami i opiekunami dziecka będzie się odbywał poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość.

 4. Szkoła posiada kilka termometrów bezdotykowych i dezynfekuje je po użyciu w danej grupie.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

 6. Zapewnia się organizację pracy szkoły, która pozwoli na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

Wejście do szkoły od Placu Zabaw przeznaczone jest dla uczniów klas:

- oddział przedszkolny,

- klasa 1a

- klasa 1b

Wejście do szkoły od ulicy Lipowej przeznaczone jest dla uczniów:

- klasa 2a

- klasa 2b

- klasa 3a

- klasa 3b

Pomieszczenia na szatnie dla uczniów:

- oddział przedszkolny – boks 1

- klasa 1a – boks 2

- klasa 1b – boks 3 przy bibliotece

- klasa 2a – sala 23

- klasa 2b – sala 26

- klasa 3a – sala 33

- klasa 3b – sala 37

Klasy w których odbywać się będą lekcje z poszczególnymi uczniami:

- oddział przedszkolny – sala 6

- klasa 1a sala – 4

- klasa 1b sala - 7

- klasa 2a sala – 22

- klas 2b sala – 25

- klas 3b sala 40

- klasa 3a sala 32

Węzły sanitarne przeznaczone dla uczniów:

- oddział przedszkolny, klasa 1a, 1b – segment A

- klasa 2a, 2b – segment B

- klasa 3a, 3b – segment C (sanitariaty sportowe)

Świetlica – czynna od 7.00 do 16.00 w salach:

- klasy : 0 1a 1b – sala 8

- klasy : 2a, 2b, 3a, 3b – sala 39

Biblioteka dla uczniów czynna w poniedziałki od godziny 7.30 do 9.30 i czwartki od godziny 9.30 do 12.30

Pedagog szkolny w poniedziałki od 8.30 d0 12.00 i środy 8.30 do 13.00.

Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, korekcyjne wad postawy, projektowe odbywać się będą po lekcjach w wyznaczonych przez nauczycieli terminach, o których nauczyciele poinformują uczniów i rodziców.

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć odrębnym dla każdej klasy. Podczas przerw, które uczniowie będą mieli organizowane co 45 minut, uczniowie przebywają z nauczycielami w klasach lub w niewielkiej przestrzeni przed salą pod ścisłym nadzorem nauczyciela bez możliwości kontaktowania się z uczniami z innych klas. W tym czasie – klasa jest wietrzona.

 3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 4. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele – wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający, raz w tygodniu natomiast przez dwie godziny lekcyjne - nauczyciele j. angielskiego i religii, informatyki – co 2 tygodnie (komputery lub tablety na zajęcia informatyczne będą dezynfekowane).

 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 6. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane .

 7. Uczeń musi posiada

 8. własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu – w sali przeznaczonej na szatnię.

 9. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

 10. Sale oraz korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerw.

 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 12. Z uczniami będzie można wyjść do parku lub na boisko z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Wyjątek stanowią osoby wyznaczone do wydawania posiłków i do informowania nauczycieli świetlicy o przyjściu opiekuna po dziecko.

W szatni przed lekcjami i po lekcjach przebywają z dziećmi nauczyciele.

 1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane będą po zakończeniu zajęć stacjonarnych w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 2. W szkole obecna będzie w wyznaczonych dniach tygodnia pielęgniarka szkolna.

 3. W szkole można korzystać z dystrybutora wody tylko pod nadzorem opiekuna.

2.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni.

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły maja obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 4. Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 7. Zapewnia się bieżącą dbałość o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 8. Na terenie szkoły znajdują się miejsca i pojemniki do usuwania jednorazowych maseczek i rękawic.

 9. Sale lekcyjne będą wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły będzie korzystać podmiot zewnętrzny, to zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

3.Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole pomieszczenie przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:

- zapewnienia się środki ochrony osobistej,

- szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 1. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

Odległość między stolikami 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków nastąpi - czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 2. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Dania i produkty będą podawane przez osoby do tego wyznaczone.

4.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska

 5. teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego i stosuje się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 8. Ustala się miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoła stosuje się do zaleceń i wytycznych państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Włocławku odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Statut szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Statut szkoły

 Najnowszy statut szkoły:

Zakładka "Rodzice" - "Dokumenty do pobrania"

 

 

 

 

Hymn szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Dzień błękitny żegluje po niebie  

Idzie słońce drogą swą  

Twoja ziemia chce liczyć na Ciebie 

Przecież rosłeś razem z nią 

Kraj pięknieje w którą spojrzysz stronę  

Kwitną kwiaty białe i czerwone 

A do koła jak Polska szeroka  

Płoną ogniem młodych serc

Dzieje szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Działalność Filialnej Szkoły Podstawowej w Szpetalu górnym rozpoczęła się  w roku szkolnym 1993/94. Początkowo uczęszczały dzieci tylko do oddziału przedszkolnego. Zajęcia odbywały się w salach katechetycznych przy plebani kościoła św. Józefa. Opiekunem oddziału przedszkolnego była pani Ewa Karkoszka. W następnym roku szkolnym 1994/95 grono uczniów poszerzyło się o kolejny oddział. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywały się na przemian z lekcjami klasy I. Opiekunem klasy I była pani Małgorzata Dydo. 13 października 1994 r. odbyło się pierwsze Uroczyste Pasowanie na Ucznia. Dzieci wraz z wychowawcą pojechały do macierzystej szkoły Podstawowej w Fabiankach, gdzie złożyły ślubowanie. W tym czasie Urząd Gminy Fabianki wydzierżawił budynek po starej plebani, który odremontowano i przystosowano na potrzeby placówki oświatowo - wychowawczej. W roku szkolnym 1995/96 przygotowano trzy sale lekcyjne dla klasy I, II i oddziału przedszkolnego na parterze budynku. Grono pedagogiczne składało się z trzech nauczycieli: Ewa Karkoszka, Małgorzata Dydo oraz Mirella Kwiatkowska pełniąca funkcję kierownika Filialnej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. Szkoła była kameralna i przytulna. Klasy były ozdobione własnoręcznie wykonanymi przez nauczycieli pomocami dydaktycznymi, wspaniałymi pracami dzieci, gazetkami tematycznymi. Wyposażenie klas stanowiły funkcjonalne meble, sterowane stoliki i dostosowane krzesła. Tak przygotowana placówka zapewniała uczniom dobre warunki do nauki, wypoczynku i wspólnej zabawy. Ze względu na to, że szkoła nie posiadała sali gimnastycznej zajęcia wychowania fizycznego oraz uroczystości szkolne odbywały się w pobliskim budynku klub "Relax". Znamienną datą w historii szkoły był 30 grudnia 1998 r., kiedy to Zarząd Gminy Fabianki zdecydował przenieść szkołę docelowo do obiektu po Gminnym Domu Kultury. Ten budynek wymagał jednak pełnej adaptacji do nowych funkcji. Prace remontowo – budowlane, dostosowujące obiekt byłego klubu do potrzeb i zadań szkoły, przeprowadzone zostały wiosną 1999 r. W ich wyniku powstała funkcjonalna baza do działalności dydaktyczno – wychowawczej. W tym roku placówka stała się samodzielną jednostką i uzyskała miano

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZPETALU GÓRNYM.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym od listopada 2005 roku mieści się w jednym budynku otoczonym starym parkiem - miejscem spacerów uczniów i mieszkańców . Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor Mirelli Kwiatkowskiej oraz władz Gminy Fabianki, przy wykorzystaniu własnych środków i funduszy unijnych powstała placówka, o której śmiało można powiedzieć, że jest na poziomie europejskim. Nasza szkoła posiada bogato wyposażone pracownie: informatyczną , matematyczno-przyrodniczą , polonistyczną i językową. W każdej klasie uczniowie mogą korzystać ze sprzętu RTV i DVD. Z myślą o uczniach i ich pracujących rodzicach powstała wspaniała , kolorowa świetlica . Biblioteka nęci uczniów nie tylko lekturami, czasopismami, bogatym księgozbiorem podręcznym oraz nowościami wydawniczymi. Z książek i multimediów mogą korzystać również mieszkańcy Szpetala Górnego. Obok szkoły, pośród pięknej zieleni drzew, znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, na których uczniowie bardzo chętnie rozwijają swoją sprawność fizyczną. Szkoła dba nie tylko o rozwój fizyczny dzieci , ale również intelektualny. Każdy z uczniów znajdzie coś dla siebie. W naszej placówce działa wiele kółek zainteresowań: kółko polonistyczne, kółko redakcyjne, kółko matematyczne, historyczne, kółko języka angielskiego i niemieckiego, kółko teatralne i kółko taneczne oraz szkolny klub unii europejskiej i szkolne koło Caritas.

his2

Uczniowie swoje wiadomości i zainteresowania mogą zaprezentować na licznych szkolnych i gminnych konkursach wiedzy i umiejętności. Od lat odnosimy sukcesy i zdobywamy nagrody. Wykwalifikowana kadra pomaga także wychowankom pokonywać trudności. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z problemami w nauce, dla uczniów z opinią o dysleksji, dysortografii oraz zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. Każdego roku odbywają się wycieczki jednodniowe tematyczne i kilkudniowe do różnych zakątków Polski oraz krajów sąsiadujących. Byliśmy w Niemczech i Słowacji. Zorganizowanie wycieczek jest możliwe między innymi dzięki AUKCJI PRAC UCZNIÓW, RODZICÓW, DZIADKÓW I NAUCZYCIELI, która należy już do tradycji szkoły. Zebrane środki finansowe zawsze wykorzystywane są na potrzeby

uczniów. Nasza szkoła zapewnia optymalny rozwój wszystkim dzieciom. Od wielu lat uczęszczają do naszej placówki uczniowie niepełnosprawni. Integrują się ze społecznością szkolną, rozwijają się, zawierają nowe przyjaźnie. Uczniowie sprawni uczą się tolerancji i zrozumienia dla odmienności innych.

his1

Od zawsze towarzyszy nam motto: KWIATY NIECH BĘDĄ PIĘKNE, LUDZIE NIECH BĘDĄ DOBRZY, DZIECI NIECH BĘDĄ SZCZĘŚLIWE !

Więcej artykułów…