INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW KLAS I - VIII

Opublikowano: piątek, 19, marzec 2021

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW KLAS   I - VIII

Termin ferii wielkanocnych  - od 01 kwietnia 2021r. do 06 kwietnia 2021 r.

Termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych – od 07 kwietnia do 09 kwietnia 2021r. (Uchwała nr 17/20/21)

Zatem uczniowie po świętach wracają do nauki w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Organizacja i zmiany w nauczaniu zdalnym od 22 marca 2021r.

W dniach 22 marca do 11 kwietnia wprowadzone zostaje ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie zdalne dla wszystkich klas szkoły podstawowej.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

1. W klasach 1 - 3 wszystkie zajęcia dydaktyczne (edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, informatyka, religia) są prowadzone w formie zdalnej zgodnie z planem przekazanym przez wychowawców.

2. W klasach 4 - 8 zajęcia nadal odbywają się w formie zdalnej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznych.

3. Lekcje online trwają minimum 30 minut (+ 15 minut – czas organizacyjny
i konsultacyjny).

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, plastyki i religii mogą prowadzić zajęcia w sposób zadaniowy lub naprzemiennie (zadaniowy/lekcja online).

5. Szkoła  na wniosek rodziców organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły – dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19.

6. Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.45 – 16.00.

7. Sekretariat szkoły czynny od 7.30 – 14.00.

8. Szkoła ma  możliwość nadal  organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub  ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

9. Oddział przedszkolny – pracuje stacjonarnie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego zgodnie z planem zajęć przekazanym przez wychowawcę.

10. Praca pedagoga szkolnego:

poniedziałek-8.00-10.30 - zdalnie

wtorek-8.00-10.30 - zdalnie

środa-8.30-12.00 - stacjonarnie

czwartek 9.40-11.10 - zdalnie

piątek 8.30-12.30 - stacjonarnie

11. Biblioteka szkolna czynna dwa razy w tygodniu stacjonarnie – w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 13.00.

12. Nadal mogą być organizowane na terenie szkoły  uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

13. Dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

14. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej (po uzgodnieniu z nauczycielem).

15. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, zindywidualizowanych ścieżek kształcenia realizują je zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym.

16. Nauczyciele wspomagający biorą czynny udział w zajęciach łącząc się z uczniami podczas prowadzonych lekcji online przez nauczycieli przedmiotu – wspomagają swoich uczniów w wykonywaniu zadań – udzielają wyjaśnień i konsultacji zgodnie z potrzebami ucznia.

Zasady kształcenia na odległość:

1. Głównymi platformami komunikacyjnymi w szkole są: MS Teams, mobiDziennik, strona internetowa szkoły; komunikatory społecznościowe – dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach tylko do przekazywania  ogłoszeń i informacji.

2. Wychowawca jest koordynatorem nauczania w obrębie swojej klasy, uczniowie pracują wg ustalonego planu.

3. Nauczyciele każdego oddziału w porozumieniu z wychowawcą analizują zasoby
i ograniczenia pojawiające się w trakcie zdalnego nauczania – o problemach informują dyrektora szkoły.

4. Nauczyciel, organizując zajęcia online otwiera wejście na spotkanie zgodnie
z wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć.

5. Uczniowie logują się na zajęcia zgodnie z wyznaczonym czasem zajęć.

Czas zajęć lekcyjnych określony dla szkoły jest następujący:

1) 8.00 – 8.45

2) 8.50 – 9.35

3) 9.45 – 10.30

4) 10.45 – 11.30

5) 11.40 – 12.25

6) 12.35 – 13.20

7) 13.25 – 14.10

8) 14.15 – 15.00

Dopuszczalne jest też (w miarę potrzeb) uzgadnianie z nauczycielem  godziny łączenia  lub przesunięcia przerwy -  jeśli zajdzie taka potrzeba, ale w taki sposób, aby nie zaburzało to czasu rozpoczęcia innych zajęć.

6. Na podstawie kolejnych logowań nauczyciel ustala listę obecności i uzupełnia moduł obecności w mobiDzienniku.

7. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach online, stosując się do poleceń nauczyciela i ustalonych w Statucie Szkoły.

8. Uczniowie mają obowiązek połączenia głosowego na każdej lekcji, aby nauczyciel mógł sprawdzić faktyczną obecność ucznia na zajęciach i odnotować ją w mobiDzienniku. Uczniowie,  którzy w trakcie zajęć bez zgody nauczyciela opuszczą lekcję mają oznaczoną nieobecność, nie dotyczy to sytuacji wynikających z powodów technicznych

Zasady oceniania:

1. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online.

2. Ocenianiu podlegają prace domowe, testy, prace klasowe, sprawdziany, wypracowania zadane przez nauczyciela i podlegające zwrotowi w określonym przez nauczyciela terminie (wysyłane mogą być na Teams lub na mobiDziennik), nauczyciele przekazują ocenę zwrotną indywidualnie każdemu uczniowi.

3. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne poprzez połączenia głosowe lub wideo.

4. Ocenie mogą też podlegać zadania dodatkowe, projektowe, prace z zajęć artystycznych.

5. Zasady oceniania, skala ocen – uregulowane są w Statucie Szkoły, wymagania na poszczególne przedmioty określają nauczyciele poszczególnych zajęć; w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - nauczyciele uwzględniają dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych.

6. Zachowanie uczniów oceniane jest zgodnie z uregulowaniami określonymi w Statucie Szkoły.

Odsłony: 97