Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2020

Opublikowano: poniedziałek, 14, wrzesień 2020

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

Z DNIA 14.09.2020

DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM.KAZIMIERZA III WIELKIEGO W SZPETALU GÓRNYM

Dyrektor szkoły na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

  • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

  • Opinii organu prowadzącego

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza, co następuje:

1. Od dnia 14 września 2020r. do dnia 20 września 2020 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym będą brali udział w zajęciach online wg ustalonego harmonogramu i zasad pracy, które zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły.

2. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor szkoły

Renata Górska

Odsłony: 579