Procedury związane z organizacją pracy w szkole

Opublikowano: wtorek, 19, maj 2020

 

koronawirusProcedury dotyczące organizacji zajęć w szkole podstawowej – edukacja

wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie,

konsultacje z uczniami na terenie szkoły – zgodne z wytycznymi GIS,

MZ, MEN w związku z zagrożeniem – COVID19.

 • Od 18 maja 2020 organizuje się na terenie szkoły dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania – zajęcia te prowadzone są w uzgodnieniu z organem prowadzącym i dyrektorem przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców, dzieci i młodzieży oraz z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły po uprzednim umówieniu się z danym nauczycielem. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić potrzebę konsultacji dyrektorowi – poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

 • Od 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV-VII mogą uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły po uprzednim umówieniu się z danym nauczycielem. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić potrzebę konsultacji dyrektorowi – poprzez kontakt telefoniczny
  z sekretariatem szkoły.

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 • W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników musi być dostosowana do potrzeb
  i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć – praca indywidualna lub
  w małych grupach o stałym składzie.

 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
  1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 • Szkoła zapewnia dzieciom możliwość korzystania ze szkolnego komputera w celu kontynuacji zdalnego nauczania – komputery będą odkażane przed przekazaniem uczniowi do pracy i po odbiorze.

 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie będą mieli zakazaną możliwość wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą.

 • W sali gimnastycznej będą mogły przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

 • Co najmniej raz na godzinę nastąpi wietrzenie sal, w których przebywają dzieci, w czasie przerwy – po 45 minutach zajęć, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Drzwi od sal lekcyjnych będą otwarte ze względu na zniwelowanie dotykania klamek przez uczniów i pracowników szkoły.

 • Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. lekcji. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 • Zabrania się korzystania przez uczniów z boiska szkolnego – ze względu na dużą odległość, którą trzeba pokonać, przechodząc przez park oraz zabrania się korzystania
  z placu zabaw przed szkołą.

 • Uczniowie do szkoły będą przyjmowani o różnych godzinach i będą mieli organizowane różne godziny przerw i zajęć – wg ustalonego i przekazanego wcześniej przez dyrektora grafiku.

 • Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.

 • Z szatni korzystać będą uczniowie podzieleni na odpowiednie grupy – nie większe niż po 3 osoby na wyznaczony boks.

 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców i będą wcześniej przekazane rodzicom.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w różnych salach szkolnych tak, aby była zachowana zasada 4 m2 na osobę i zachowana odpowiednia częstotliwość wietrzenia.

 • Szkoła zakupiła termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

 • Nauczyciele i pracownicy szkoły przed wejściem do szkoły za ich zgodą będą mieć dokonywany pomiar temperatury ciała.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły muszą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • Nauczyciele dopilnowują, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety - instruują uczniów, jak to mają skutecznie robić.

 • Wśród pracowników szkoły promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:

- higienę rąk – częste mycie i dezynfekcja, koniecznie twarzy i rąk po wejściu do szkoły
i tuż przed wyjściem,

- higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce),

- uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej – rękawiczek, maseczek oraz mycia rąk szczególnie przed i po kontakcie z dziećmi, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej,

- przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,

- wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do koszy w łazienkach dla dorosłych,

- informowanie dzieci i młodzieży w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek GIS.

 • Nauczyciele informują uczniów w sposób dostosowany do ich potrzeb o konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w trakcie odbywających się zajęć z dziećmi nie korzystają z telefonów komórkowych – w razie potrzeby załatwienia telefonicznej sprawy – np. kontaktu z rodzicem, zgłaszają tę sytuację w sekretariacie.

Rodzice:

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów
  i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 • Rodzice mogą dochodzić do wyznaczonego obszaru szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie minimum 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym musi przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 • Szkoła ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach.

 • Szkoła zapewni sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

 • Za uprzednią zgodą rodzica/opiekuna będzie możliwość wykonania pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym u uczniów przebywających na terenie placówki, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 • Rodzice zaopatrują dziecko w prowiant i niezbędną ilość picia – tak, aby wystarczyło dziecku na cały pobyt w placówce.

 • Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni o tym fakcie rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Uczniowie:

 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – przy wejściu do szkoły za zgodą rodzica odbywać się będzie pomiar temperatury ciała.

 • Uczniowie przybywają do szkoły w maseczkach i dezynfekują przed wejściem ręce, po czym zdejmują maseczki i oddają je rodzicom, na ternie placówki poruszają się bez maseczek udają się do wyznaczonej przez czekającego na nich w holu nauczyciela do szatni, po czym idą do łazienki umyć ręce i twarz. Czynność mycia rąk i twarzy będzie powtarzana w trakcie zajęć kilkakrotnie, ale koniecznie przed zakończeniem zajęć.

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 • Uczeń musi mieć ze sobą swój własny kubek, prowiant, z którego korzysta wyłącznie sam i po użyciu chowa do plecaka.

 • Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów szkolnych i nie pożycza ich kolegom, po użyciu na polecenie nauczyciela chowa do plecaka.

 • Uczniowie w trakcie zajęć nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

 • Uczeń stosuje się do wszystkich procedur i zaleceń wskazywanych przez nauczyciela opiekującego się nim podczas pobytu w szkole oraz dyrektora. Szczególnie dotyczących higieny:

- rąk – częste mycie i dezynfekcja,

- dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce).

Procedury związane z higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń

oraz powierzchni w szkole:

 • Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno -epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
  z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Przed wejściem do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 • Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, komputerów używanych przez uczniów do pracy zdalnej.

 • Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Wszyscy pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z instrukcjami
  i zasadami prawidłowego mycia rąk.

 • Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.

Procedury związane z działalnością gastronomiczną – spożywaniem

posiłków na terenie szkoły:

 • Wyłączone zostają dystrybutory wody pitnej – uczniowie powinni być zaopatrzeni
  w wodę, czy inne napoje przez rodziców.

 • Nie będą zamawiane dla uczniów obiady cateringowe. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci we własny prowiant.

 • Korzystanie z posiłków będzie się odbywać bezpiecznie, w miejscach do tego przeznaczonych i o ustalonej porze przez nauczyciela opiekującego się uczniami – przed
  i po posiłku miejsca do tego wyznaczone zostaną zdezynfekowane - czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł nastąpi po każdej grupie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia lub zakażenia

koronawirusem u pracowników szkoły lub uczniów:

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 • Nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którzy zaliczają się do osób z grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 • Wyznaczono i przygotowano – gabinet nr 3 - wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący – jako pomieszczenie do odizolowania osób z objawami chorobowymi.

 • W przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem – podlega on kwarantannie przez okres 14 dni.

 • Pracownicy szkoły oraz rodzice i dzieci uczestniczący w zajęciach zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy lub szkoły, muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Uczeń natomiast zostaje odizolowany i czeka na odebranie go przez rodzica.

 • Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik szkoły powiadamia o zaistniałym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 • Wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów i w razie potrzeby lub zaleceń stacji sanitarno – epidemiologicznej lub oddziału zakaźnego prosi o odebranie przez rodziców pozostałych uczniów i poddanie ich 14 – dniowej kwarantannie.

 • Obszary, w których poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń, zostają poddane gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także zastosowane zostają procedury i indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.

 • Umieszczono przy wejściu potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno -epidemiologicznej i służb medycznych.

 • Zostają zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek:

- ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,

- zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Powyższe procedury mają zastosowanie na terenie szkoły – do odwołania.

Odsłony: 412